e-mail

Regulamin edycji 2017

Regulamin edycji 2016

§1. Informacje ogólne

 1. Rajd Nieustający to otwarta, cykliczna, amatorska rywalizacja dla miłośników jazdy terenowej i niekonwencjonalnej turystyki krajoznawczej, użytkowników samochodów z napędem na cztery koła, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Rajdem.

 2. Organizatorem Rajdu jest firma Polski Offroad Sp. z o.o., wpisana do KRS pod numerem 0000492206 z siedzibą w Majdanie, ul. Racławicka 48, zwana w dalszej części niniejszego regulaminu Organizatorem.

 3. Bieżące informacje o Rajdzie publikowane są w serwisie www.rajdnieustajacy.pl, zwanym dalej Serwisem.

 4. Rajd organizowany jest corocznie. Edycja 2017 trwa od 1 pażdziernika 2016 do 31 października 2017.  października. Oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie pucharów i nagród odbędzie się w listopadzie 2017 roku podczas Ogólnopolskich Targów Off-road Show Poland.

 5. W Rajdzie może wziąć udział każdy użytkownik samochodu z napędem na cztery koła, posiadający uprawnienia do jego kierowania, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Uczestnikiem, a przystąpienie do Rajdowej rywalizacji możliwe jest w dowolnym terminie do 31 października 2017 roku

 6. Zwycięża Uczestnik, który zdobędzie najwięcej punktów za pokonanie Rajdowych tras opisanych przez Organizatora w Przewodnikach Offroad (specjalne wydawnictwo), zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu Trasami, w Polsce i zagranicą, przy czym nie są istotne kolejność, termin, ani tempo jazdy.

 7. Głównej rywalizacji towarzyszą konkursy fotograficzny i filmowy. Ich szczegółowe zasady lub regulaminy publikowane są w Serwisie.
  Przesłanie organizatorowi zdjęć lub filmów z przejazdu tras jest równoznaczne z wzięciem udziału w konkursach i wyrażeniem zgody na publikowanie ich na stronach www oraz w innych kanałach komunikacji internetowej (np. Facebook, Google +):  Rajdu Nieustającego, Polskiego Offroadu oraz sponsorów i patronów imprezy.
  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych konkursów w trakcie Rajdu.

 8. Do udziału w rywalizacji głównej i konkursach uprawnia legalny zakup Przewodników Offroad.

§2. Trasy Rajdu

 1. Do pokonania są dwa rodzaje Tras:
 1. Trasy opisane są w "Przewodnikach Offroad" - specjalnym wydawnictwie -  zwanych dalej "Przewodnikami", dystrybuowanymi w postaci plików do pobrania przez Internet ze sklepu zelazniak.pl.

 2. Każdy Przewodnik składa się z plików .pdf do samodzielnego drukowania oraz .kml, .plt, .wpt z zapisem trasy do nawigacji GPS.

 3. W przypadku "jednodniowych" plik .pdf zawiera instrukcję jak korzystać z Przewodnika, road-book, mapę z zaznaczoną trasą oraz inne przydatne informacje (np. o polecanych miejscach do zwiedzenia, noclegach i obiektach gastronomicznych).

 4. W przypadku "wyprawowych" plik .pdf zawiera instrukcję jak korzystać z Przewodnika, podstawowe informacje dla podróżujących po danym kraju, schematyczne mapki etapów, opis trasy, polecanych atrakcji do zwiedzania, a także miejsc noclegów i wyżywienia.

 5. Pliki .kml są gotowe do pracy w programie Google Eart, Google Maps, Androzic, MapTrack, a po prostej konwersji (np. za pomocą darmowego programu GPSBabel) użyć można do nawigacji w wielu innych programach, np. Garmin. Pliki .plt i .wpt. są gotowe do pracy w programach OziExplorer i Androzic.

 6. Organizator stara się wytyczać Trasy korzystając z dróg ogólnodostępnych tak, aby posiadały walory krajoznawcze i dostarczały off-roadowych emocji w przeciętnych warunkach pogodowych bez nadmiernego ryzyka. Ostrzega jednak, że w złych warunkach atmosferycznych wiele odcinków może być trudnych lub niebezpiecznych nawet dla dobrze wyposażonych i doświadczonych załóg.

§3. Zapisy

Aby wziąć udział w Rajdzie:

 1. Wystarczy kupić Przewodnik Offroad w sklepie zelazniak.pl. Są one tam dostępne - jak większość produktów w tym sklepie - po cenach detalicznych oraz znacznie niższych "klubowych", z których mogą korzystać członkowie Klubu PolskiOffroad.

 2. Można uczestniczyć w zlotach, rajdach i wyprawach organizowanych przez Organizatora. Ich wykaz oraz oferty publikowane są w serwisie polskioffroad.com.

§4. Rajdowe gadgety

 1. Każdy kto dokona jednorazowego zakupu Przewodników po cenach detalicznych na kwotę większą niż 150 zł otrzymuje Rajdową koszulkę T-shirt oraz naklejki na samochód.

 2. Uczestnicy zlotów, rajdów i wypraw, o których mowa w §3. pkt 2. koszulki T-shirt oraz naklejki otrzymują w ich trakcie.

 3. Członkowie Klubu PolskiOffroad koszulki T-shirt oraz naklejki otrzymują wraz z innymi klubowymi gadgetami po opłaceniu składki.

§5. Pokonywanie rajdowych Tras

 1. Przed wyjazdem na Trasę polecamy wydrukować pliki pdf Przewodnika przeznaczone do druku oraz spiąć kartki (najlepiej w skoroszycie), dbając o właściwe ułożenie stron parzystych i nieparzystych (lewa i prawa), a następnie wszystko przeczytać, aby móc lepiej rozplanować podróż, noclegi i posiłki oraz przygotować się do zwiedzania polecanych atrakcji, a także do zmagań z terenowymi przeszkodami.

 2. Aby korzystać z nawigacji GPS należy użyć plików .klm (są gotowe do pracy w programie Google Eart, Google Maps, Androzic, a po prostej konwersji np. za pomocą darmowego programu GPSBabel użyć można w wielu innych programach, np.Garmin.) albo .plt i .wpt (są gotowe do pracy w programach OziExplorer, Androzic).

 3. Trasy można pokonywać w dowolnym terminie, tempie i kolejności do 31 października 2017 roku. 

 4. Jazda powinna odbywać się według road-booka lub mapy zamieszczonych w Przewodnikach albo nawigacji GPS. Dopuszczalne jest stosowanie skrótów i objazdów trudniejszych odcinków.

 5. Przejazd Trasy "jednodniowej" należy udokumentować poprzez odpowiedzi na piętnaście pytań zawartych w każdym Przewodniku na tzw. Karcie Przejazdu oraz zdjęciem samochodu w charakterystycznym punkcie trasy, wykonanym według instrukcji znajdującej się na wspomnianej wyżej Karcie Przejazdu.

 6. Przejazd trasy "wyprawowej" udokumentować trzeba zdjęciami samochodu w charakterystycznych punktach trasy, wykonanymi według instrukcji znajdujących się w opisie trasy.

 7. Wypełnione Karty Przejazdu (skan lub zdjęcie) oraz zdjęcia w formie cyfrowej należy wysłać Organizatorowi (pocztą e-mail) możliwie najszybciej po pokonaniu trasy i koniecznie przed zakończeniem edycji.

 8. Korzystający z Przewodnika akceptuje następujące zastrzeżenia:

Powyższe zasady nie dotyczą pokonywania Tras podczas zlotów, rajdów i wypraw, o których mowa w §3. pkt 2. Obowiązują na nich inne, szczegółowe regulaminy określające również ilość oraz zasady zdobywania punktów do Rajdowej klasyfikacji.

§6. Zasady klasyfikacji

Klasyfikacja główna ustalana będzie przez Organizatora poprzez zliczenie punktów za pokonanie poszczególnych Tras. Ich ilość możliwa do zdobycia określona jest dla każdej trasy w sklepie zelazniak.pl a w przypadku imprez, o których mowa w §3. pkt 2. w serwisie polskioffroad.com.

 1. Ilość punktów ustalana będzie na podstawie przysłanych Kart Przejazdu i zdjęć.

 2. Brane będą pod uwagę tylko Karty i zdjęcia przysłane do 31 października 2017 roku.

 3. Wyniki będą na bieżąco publikowane w Serwisie.

§7. Puchary i nagrody

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych rundach i w całej edycji otrzymają puchary i wartościowe nagrody pozyskane od sponsorów.

 2. Lista nagród tworzona jest na bieżąco w miarę ich pozyskiwania i publikowana w Serwisie. Miejsce, za które będzie przyznawana nagroda, zależy od jej wartości.

§8. Medale

 1. Każdy kto pokona 10, 20 lub 30 tras jednodniowych lub etapów tras wyprawowych otrzyma odpowiednio brązowy, srebrny lub złoty medal.

 2. Zliczanie pokonanych tras lub etapów odbywa się niezależnie od edycji Rajdu począwszy od 1 stycznia 2016 roku i trwa bezterminowo.

§9. Odpowiedzialność i zasady bezpieczeństwa

 1. Udział w Rajdzie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Uczestnika.

 2. Udział w Rajdzie nie zwalnia Uczestnika z obowiązku przestrzegania przepisów i zasad związanych z prowadzeniem pojazdów, zgodnie z obowiązującym prawem oraz z odpowiedzialności za szkody wyrządzone innym Uczestnikom oraz osobom trzecim.

 3. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdów przez obszary zabudowane, uszanowania przyrody, dzikich zwierząt, upraw rolnych, lasów itp.

 4. W przypadku napotkania na Trasie tabliczek z zakazami wstępu lub przejazdu, szlabanów, celowo wykopanych rowów lub innych utrudnień przejazdu, a także protestów lokalnej ludności, Uczestnik zobowiązany jest skorzystać z innej drogi. Proszony jest także o powiadomienie Organizatora o takim zdarzeniu.

 5. Zabronione jest przebywanie osób postronnych (gapiów) oraz zbędnych członków załogi w pobliżu pracujących wyciągarek, podnośników, napiętych lin, taśm itp., a wszelkie czynności należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych przez producentów tych urządzeń i sprzętu.

 6. Drzewa, jako punkty kotwiczenia wyciągarek, można wykorzystywać jedynie przy użyciu taśm-opasek (zabrania się oplatania drzew linami).

§10. Zastrzeżenia

Organizator zastrzega sobie prawo:

 1. Rozstrzygania wszelkich sporów i wątpliwości dotyczących przebiegu Rajdowej rywalizacji, punktacji, klasyfikacji oraz związanych z wręczaniem pucharów i nagród.

 2. Wykluczania z Rajdu osób i załóg łamiących niniejszy regulamin, naruszających dobre obyczaje lub stwarzające zagrożenie.

 3. Możliwość wprowadzenia zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu, a przede wszystkim włączania do Rajdowej rywalizacji kolejnych Tras. Jednocześnie gwarantuje, że wprowadzone zmiany nie będą zmieniać istoty i charakteru rywalizacji oraz, że będą na bieżąco publikowane w Serwisie.

§11. Korespondencja i kontakt

Przesyłki związane z Rajdem prosimy adresować: 
Polski Offroad Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 10A
05-230 Kobyłka

Osoba do kontaktu:
Wojciech Bednarczyk, tel. 607 447436, 
e-mail: w.bednarczyk@polskioffroad.com

Kobyłka, 10 września 2016 roku.